Glony rozwijające się w oczku wodnym obniżają jego wartość estetyczną. Ich niekontrolowany rozwój może doprowadzić do zakwitu wody. Masowe i coraz dłuższe czasowo występowanie zakwitów wody jest przejawem zaburzenia równowagi ekologicznej. Zakwity stają się coraz powszechniejsze ze względu na wzrastającą żyzność wód, spowodowaną zwiększającym się dopływem substancji mineralnych i organicznych w efekcie działalności człowieka (ścieki komunalne, nawozy sztuczne, gnojowica, obornik spłukiwane z pól, itp.). Skutkiem nagromadzenia się dużej masy fitoplanktonu w górnych partiach zbiornika, jest ograniczenie dopływu światła słonecznego do głębszych warstw, w konsekwencji zahamowanie procesu fotosyntezy. Produkty metabolizmu, a po zakończeniu zakwitu, także rozkładu fitoplanktonu, mogą mieć charakter toksyczny i prowadzić do obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Z reguły towarzyszy temu pogorszenie jakości wody, jej walorów smakowych i zapachowych.

Charakterystyka glonów

Do glonów zalicza się organizmy jedno- lub wielokomórkowe, samożywne, czasem mikroskopijnej wielkości, a czasem występujące w postaci rozłożystych plech.

Glony wykształciły szereg różnych sposobów rozmnażania np. poprzez: fragmentację plechy; podział komórki czy tez wytwarzanie różnego rodzaju zarodników.

Glony posiadają łatwość dostosowywania do zmieniających się warunków np:
 

 • Ruchliwość np. w stronę światła
 • Tolerancja zmiennych pH
 • Wiązanie azotu cząsteczkowego
 • Magazynowanie fosforu
 • Przeżycie pod lodem
 • Modulacja światła


Masowy wzrost glonów powoduje silne wahania wartości pH, które prowadzą do załamania różnorodności gatunków.

W ciągu dnia (asymilacja):

W nocy (oddychanie):

 • Produkcja tlenu (O2)
 • Konsumpcja HCO3- (wodorowęglan) -obniżenie KH
 • Podwyższenie wartości pH w wodzie
 • Konsumpcja tlenu (O2)
 • Produkcja CO2 (dwutlenek węgla - kwas węglowy)
 • Zmniejszenie wartości pH w wodzie (poniżej 6,5)

 

Zbyt niskie wartości KH i zbyt wysokie lub niskie wartości pH bezpośrednio oddziałują na ryby (zakażenie pasożytami, bakterioza, branchiomykoza, złe przetwarzanie pokarmu, …).

• Brak różnorodności gatunków prowadzi do załamania łańcucha pokarmowego.

• Nadmiar / niedobór tlenu lub CO2 prowadzą do gnicia, przebarwień, zmętnienia i działań toksycznych.

 

 

Jak walczyć z glonami:

Glony tak jak wszystkie rośliny do rozwoju potrzebują:

• światła czyli słońca
• substancji odżywczych.

Ograniczając te czynniki ograniczamy ilość glonów w naszym stawie. Walka z glonami będzie łatwiejsza.

Dostęp światła można ograniczyć poprzez:

usytuowanie oczka w cieniu,
posadzenie roślin pływających i o liściach pływających
lub też przy wykorzystaniu środków do oczek zwalczających glony zawierających np. SpektroSorp (opatentowany przez firmę Söll ) który odfiltrowuje ważne dla glonów odcinki długości fali światło – np. produkty AlgoSol i Algosol forte